Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Általános működési javaslat.

 

 


Egy fajta javaslat példaként.


Ózd Városi Civil Kerekasztal működési szabályzatára.


 A Kerekasztal összefogja, segíti, fejleszti és kiszélesíti Ózd városában az állampolgárok aktív részvételén alapuló civil közösségek tevékenységét. Előnyt jelent a finanszírozás forráshelyek feltárásában, a szakmai tevékenység és az érdekérvényesítés jogszabályi hátterének megteremtésében.


1. Általános rendelkezések

Megnevezése: Ózd Városi Civil Kerekasztal
Tervezett székhelye: 3600 Ózd Árpád vezér út 29

Működési területe kiterjed: Ózdra és kistérségére.
Bejegyzett Szervezet

2. Célok

(1) Fő célja:

  Partneri viszony kialakításával, illetve fenntartásával biztosítja a társadalmi szervezetek részvételét a város életében. A résztvevő társadalmi szervezetek érdekeinek hatékonyabb érvényesítése, álláspontjuk egyeztetése, egységes fellépés biztosítása a fontosabb döntések előkészítésében és végrehajtásában.

(2) Konkrét célok: Javaslatok konkrét teendőkre:

A Kerekasztal szervezetének kialakítása és működési rendjének meghatározása.

1.      A civil szervezetek érdekeinek megjelenítése, jogaik teljesebb érvényesülésének elősegítése.

2.      Hatékony információáramlás és konzultációs lehetőség a szervezetek között.

3.      Aktív részvétel a város életében.

4.      A város civil szervezeteit érintő kezdeményezések szükség szerinti támogatása, figyelemmel kísérése.

5.      Egységes fellépéssel véleményezés és javaslattétel Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete és annak bizottságai felé.

6.      Rendszeres együttműködést létrehozni és megvalósítani Ózd Város Önkormányzatával.

7.      Rendszeres együttműködést létrehozni és megvalósítani a közszolgálati médiával.

8.      A helyi önkormányzattal együttműködve a helyi civil közösségek tevékenységének koordinálása, működésük segítése, érdekeik képviselete.

9.      A csatlakozó civil szervezetek közötti párbeszéd, együttműködés, információcsere biztosítása. A hasonló profilú szervezetek közötti kapcsolatok kialakításának segítése.

10.  Közös rendezvények szervezése, pályázatok készítésének segítése, kiadványok létrehozása.

11.  Rendszeres kapcsolattartás a civil szférát segítő állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel.

12.  Szakmai háttér biztosítása a civil szervezeteket érintő helyi és országos határozatok döntések előkészítéséhez és véleményezéséhez.

13.  A régiós és nemzetközi kapcsolatok kialakításának segítése

A Kerekasztal tulajdonképpen, mindazok társulása, akik a kitűzött célok megvalósítása érdekében elfogadják a közösen kialakított alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseket, belépnek és megbízottai révén részt vesznek a munkájában. 

(3) A kerekasztal működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a ozdvarosicivilkerekasztal@freemail.hu honlapon való közzététel útján biztosítja.

(4) Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

(5) Politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.

(6) A működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti
megfogalmazott célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:

1. A városban működő civil szervezetek eredményes működésének elősegítse.
2. A civil szervezetek helyzetének, állapotának és lehetőségeinek feltárása.
3. A városi célkitűzések figyelemmel kísérése, a megvalósítás lehetőségek szerinti elősegítése.
4. Tevékenységek összehangolása, programok koordinálása, információk cseréje, a
feladatok meghatározása, elosztása a résztvevő önkéntesek között.
5. Közös rendezvénynaptár összeállítása és a honlapon való rendszeres közlése
6. Népszerűsítő rendezvények szervezése.
7. Közreműködés a városi programok és a kiemelt civil programok szervezésében, lebonyolításában
8. Szerződéses kapcsolat kialakítása egyes önkormányzati feladatok ellátására
9. Közreműködik ünnepségek megszervezésében.
10. Állásfoglalás és véleménynyilvánítás a város civil szervezetei szempontjából fontos a polgárokat és szélesebb közösségeket érintő kérdésekben.
11. A tagok érdekképviselete.

3. Tagsága

Tagsága mindazon bejegyzett társadalmi szervezetekből áll, amelyek a bírósági nyilvántartásban ózdi székhellyel szerepelnek és jelentkeztek nyilvántartásba vétel végett, és nyilvántartásba vételre kerülnek.

A kerekasztal a) alapító b)  rendes, c) és társult tagokból áll.

 Rendes tag lehet minden alapítvány, közalapítvány és egyesület, társaság, amely a alapszabályát elfogadja, kész közreműködni a munkájában és bemutatja saját szervezetének határozatát a szövetséghez való csatlakozáshoz.

A jogi személyt az adott szervezet törvényes képviselője által írásban kijelölt természetes személy képviseli, annak igazolása mellett. A képviselő személye ülésenként változhat.

A társult tagok,  azon szervezetek, akik nem rendelkeznek jogi személyiséggel, illetve akik bizonyos okokból (alapszabályi stb.) nem tudnak részt venni minden tevékenységben-tanácskozási joggal-, szavazat nélkül részt vehetnek az üléseken, persze a jelentkezési lapot, kell kitölteni és azt jóvá kell hagyatni.


A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem elfogadásával jön létre.

A felvételt kérőnek nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy a létesítő okiratot ismeri, és a céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az ügyvezetése a tagjairól naprakész nyilvántartást vezet.

A tagsági viszony megszűnik:

a) ha a tag a kilép, s ezt írásban bejelenti.
b) ha a jogi személy megszűnik, vagy feloszlatja önmagát,
c) ha a tagot kizárják.

Rendes és alapító tag jogai - melyet a képviselője útján gyakorol:

a) szavazati, javaslattevő és véleményezési joga van,
b) közreműködhet a Civil Kerekasztal programjának kialakításában,
c) választó és megválasztható bármelyik tisztségére,
d) részt venni a rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
e) a tag képviselője útján a gyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni,
f) tagok az alapszabályban meghatározott képviselőjükön útján választhatnak és választhatók, és választhatják meg a Kerekasztal vezető tisztségviselőit.

A rendes tag kötelezettségei:

a) tevőlegesen működjön közre a célok és feladatok megvalósításában,
b) tartsa be az Alapszabályt és a szerveinek határozatait,
c) felkészülten képviselje civil közössége érdekeit, véleményét.
d) a Kerekasztal alapszabályát és belső szabályzatait valamint a szervei által hozott határozatokat megtartani, annak célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani
e) a gyűléseinek a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,


4. A Kerekasztal szervezete és működése

I. Szervezete.

 A)  A  legfőbb döntéshozó szerve a kerekasztal ülés. Tagjai a tagszervezetek képviselői.
B.) A napi ügyviteli feladatokat a ügyvezetője és az ügyintézést ellátó szervezet látja el, általában egy évre megszavazva

II. Ülések.

1. A Kerekasztal legfőbb egyeztető szerve, amely félévente, sürgős feladatok esetén –a hányszor szükséges- ül össze.

2. Az  ülések hatáskörébe tartozik:

             a) A működési szabályzat  megállapítása, módosítása.
b) Az éves költségvetés és a tagdíj összegének meghatározása.
c) Az éves beszámoló és a jelentés elfogadása.
d) A más Szövetséggel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása.
e) A tagjainak sorából történő kizárás
f) Az ügyvezető szervezet és személy megválasztása, visszahívása,


3. Az ügyvezető  hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 5 naptári nappal meg kell küldeni.


4. Az ülés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van.

Határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést, az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.


5. A  hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.


6.. Az éves beszámoló és jelentés elfogadását követően, egy-egy példányt a székhelyén letétbe kell helyezni, illetve ki kell küldeni a tagszervezeteknek.


7. Szükség esetén a levezető elnök személyének megválasztásáról az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.


8. A közgyűlés a személyi döntések kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.


9. Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a levezető elnökének szavazata dönt, titkos szavazás esetén addig kell ismételni a szavazást, ameddig a kellő támogató többség ki nem alakul.


10. A határozatot az érintettekkel igazolható módon – ajánlott levél formájában - közölni kell.

11.Az ülésről jegyzőkönyv készül.

A jegyzőkönyv tartalmazza:
a) az ülés helyét, idejét, a levezető elnök, a hitelesítők, a jegyzőkönyvvezető nevét,
b) a határozatképesség megállapítására vonatkozó adatokat,
c) napirendi pontokat, az azokkal kapcsolatosan elhangzott kérdések, hozzászólások,
észrevételek lényegét,
d) a szavazás eredményét, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha
lehetséges a személyét),e) a hozott határozatok szövegét,
f) a végrehajtás határidejét, a végrehajtásért felelős személy nevét.
A jegyzőkönyv mellékleteként csatolni kell a meghívót, a jelenléti ívet és az írásbeli
előterjesztéseket, beszámolókat. A jegyzőkönyvet a Kerekasztal székhelyén kell megőrizni.

5. Megszűnik.

Ha a feloszlását, vagy más szervvel való egyesülését egyhangúlag kimondja.