Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

 

 

módosítva: 2012.01.31.

 

ÓZDI CIVIL KEREKASZTAL SZÖVETSÉG

   Alapszabály

 

I.

Általános rendelkezések

 

ÓZDI CIVIL KEREKASZTAL SZÖVETSÉG

 

  1. A Szövetség adatai:

 

                   I.            Szövetség neve: ÓZDI CIVIL KEREKASZTAL SZÖVETSÉG (továbbiakban: Szövetség)

 

                II.            Rövidített neve: -

             III.            Működési területe: Ózd város

             IV.      Székhelye:         3600 Ózd, Árpád Vezér u. 29.

                V.      Levelezési cím: 3600 Ózd, Árpád Vezér u. 29.

 

             VI.      A szövetség pecsétje: Hosszú bélyegző a szövetség rövidített nevével és címével

 

 

 ÓZDI CIVIL KEREKASZTAL SZÖVETSÉG

3600 Ózd, Árpád Vezér u. 29.

 

          VII.      Szövetség alakulásának éve:  2011.

       VIII.            Szövetség a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel egyidejűleg nyeri el jogi személyiségét, illetőleg közhasznú jogállását.

             IX.      Szövetség képviselője:

                                        az Elnök

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          II.

A Szövetség célja

 

 

 

 A Szövetség közhasznú szervezetként kíván működni és a következő közhasznú tevékenységet kívánja folytatni:

 

1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, (gyógyító) egészségügyi rehabilitációs tevékenység – prevenciós rendezvények, valamint ingyenes egészségügyi szűrő rendezvények szervezése a Ózdon.

 

2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása – a tájékoztató rendezvények szervezése a szociális, családtámogatási és társadalom-biztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, valamint a nehéz élethelyzetben élő időskorúak számára segítő szolgáltatások megszervezése.

 

3. Nevelés és oktatás, gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekvédelem – ismeretterjesztő előadások, vetélkedők szervezése, kapcsolattartás a területileg illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi szervekkel.

 

4. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása - olyan értékteremtő programok szervezése és programokban történő aktív részvétel, amely segíti a különböző kulturális háttérrel rendelkező emberek közeledését, valamint Ózd kulturális értékeinek megőrzése, annak közvetítése.

 

5. Műemlékvédelem – az Ózdon található műemlékek, épített örökségek védelme, azok restaurációjában, környezetének tisztán tartásában való aktív részvétel.

 

6. Környezetvédelem - az állampolgárok és a döntéshozók figyelmének felhívása az egyre súlyosbodó környezeti problémákra, a természeti erőforrásokkal való tudatos, a környezet eltartó képességét nem veszélyeztető gazdálkodás, a fenntartható fejlődés elveinek jelentőségére, ehhez kapcsolódóan programok, előadások szervezése, lebonyolítása.

 

7. Hátrányos helyzetű csoportok, fogyatékkal élők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - pozitív média-képet kialakító médiaműsorok, programok, termékek megjelentetése és megrendezése által elősegíteni a társadalmi szemléletváltást, csökkenteni a társadalmi előítéletességet és diszkriminációt, ezáltal növelni a társadalmi befogadást Ózdon.

 

8. Határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység – a határon túli magyarság kultúráját bemutató rendezvények szervezése, cserekapcsolatok lebonyolítása.

 

9. Sport támogatása, egészséges életre nevelés – az egészséges életmódot népszerűsítő programok, valamint tömegsport rendezvények szervezése és lebonyolítása Ózdon.

 

10. A lakóterületen az önkormányzati és a társadalmi szervezetek együttműködésének elősegítése – közvetítés az önkormányzatok és a társadalmi szervezetek között, egyeztető fórumok szervezése a városban.

 

11. Ózdon további társadalmi szervezetek és szerveződések létrehozásának segítése, működési feltételeinek kialakítása, civil érdekérvényesítés elősegítése – a városban működő és szolgáltatásokat nyújtó társadalmi szervezetek és szerveződések szakmai kapcsolatának fejlesztése, ezen szervezetek érdekeinek érvényesítése.

 

12. Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások – közhasznú szervezetek módszertani segítése, szolgáltató, képzési, tanácsadási és szupervíziós rendszerének kiépítése, szakmai standardok felállítása.

 

 

 

 

 

A Szövetség alapvető célja az Ózdon működő társadalmi és non-profit szervezetek működésének támogatása, irodai és egyéb szolgáltatások biztosításával, de nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásból.

 

Cél szerinti tevékenységek:

- a csatlakozó társadalmi szervezetek érdekképviselete

- a tagszervezetek részére szakmai segítségnyújtás és képzések szervezése

- a közhasznú tevékenységekkel kapcsolatos rendezvények szervezése, operatív feladatok
   ellátása, kiadványok készítése, pályázati programok koordinálása

- az alapcélokhoz kapcsolódó régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és
   működtetése

- tanácsadás és szakértés minden olyan kérdésben, amely beletartozik a tevékenységi köreibe,
   illetve összhangban van céljaival

- kapcsolattartás állami, önkormányzati és társadalmi intézményekkel, szervezetekkel,
  vállalatokkal, illetve hasonló céllal működő társaságokkal, egyesületekkel

- pályázatfigyelés, pályázatírás a közhasznú tevékenységekkel kapcsolatos területeken

- nyugdíjasok közéleti tevékenységeinek erősítése

 

A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott

tevékenységre fordítja.

A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, pártoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési

képviselői választáson jelöltet nem állít.

A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása

érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat. (Ksz. 4 §/1/ bek. b.)

 

 


 

 

 

 

 

III.

 

 

Az Szövetség tagjai, jogaik és kötelezettségeik

 

 

 

 

III.A.       Tagság összetétele:

            A tagsági viszony keletkezhet a Szövetség alapításakor, illetve a Szövetségbe való belépéssel. A Szövetség tagjai a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek alapján:

A.1.                      Rendes tagok

A.2.                      Pártoló tagok

 

A.1.          Rendes Tagok

 A Szövetség rendes tagja lehet bármely törvény által meghatározott keretek között működő társadalmi szervezet (továbbiakban tag) amely elfogadja az Szövetség Alapszabályát, egyetért a Szövetség céljával, kinyilvánítja a belépési szándékát, és vállalja a tagsággal járó jogok gyakorlását és a kötelezettségek teljesítését.

            Az Szövetségbe belépni kívánó társadalmi szervezet a Szövetség Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozatot tölt ki, melyben a belépni szándékozó kijelenti, hogy az alapszabályban foglaltakat megismerte, azokat magára nézve kötelezően és vállalja az Szövetség közgyűlése által meghatározott tagdíj és eseti hozzájárulás megfizetését.

 

A.2.         Pártoló tagok

             A Szövetség pártoló tagjai lehetnek azok a 18. életévüket betöltött természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik tevékenységükkel vagy anyagi hozzájárulásukkal az Szövetség céljának megvalósítását rendszeresen segíteni kívánják.

 

 

 

 

III.B.     Tagság létrejötte, mind rendes és mind pártoló tag esetén:

1)      A Szövetségbe való belépés önkéntes.

2)      A tagság- mind a rendes tag és mind a pártoló tag esetén- tagfelvétellel kezdődik

3)      Mind a rendes tag és mind a pártoló tag belépése a Szövetségbe a Szövetség Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal történik, melyben a belépni szándékozó kijelenti, hogy az alapszabályban foglaltakat megismerte, azokat magára nézve kötelezően elismeri és vállalja az Szövetség közgyűlése által meghatározott tagdíj és eseti hozzájárulás megfizetését

4)      A jelentkező felvételéről a Szövetség közgyűlése dönt nyílt szavazással, egyszerű többség alapján.

 

      Amennyiben a Szövetség közgyűlése elutasító határozatot hoz, a belépni

 

 

 

 

      kívánó rendes és pártoló tagnak fellebbezési lehetősége nincs.

                  A tagsági viszony a rendes és pártoló tagok esetében a Szövetség közgyűlése

 

                  döntése meghozatalának napján lép életbe. A tagfelvételt megtagadó határozatot

 

 

                  munkanapon belül írásban kell kiküldeni a, belépni kívánt tag részére.

 

 

 

 

III.C.     Tagság megszűnése

A Szövetségben fennálló tagsági viszony megszűnik rendes és pártoló tagok esetében:

 

1)      A Tag kilépésével (a Tag bármikor kiléphet az Szövetség tagságából a Szövetség Elnökéhez küldött írásbeli közlésével), szűnik meg.

2)      A jogi személy és nem jogi szervezet megszűnésével.

3)      Kizárással, amennyiben tagdíjfizetési és egyéb kötelezettségének a közgyűlés által előírt írásbeli felszólítás, mely tartalmazza a nemfizetés jogkövetkezményéről –kizárás - való kioktatást is, de kötelezettségének ennek ellenére sem tesz eleget.

         A tag kizárásának megállapítása az Elnökség határkörébe tartozik.

 

Kizárás esetén a kizárással érintett tag a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban fellebbezéssel élhet, mely fellebbezést a szövetség elnökéhez kell benyújtani. A fellebbezést a szövetség közgyűlése bírálja el.

 

 

         Ilyen esetben a szövetség elnöke köteles rendkívüli közgyűlést összehívni.

        A fellebbezésnek halasztó hatálya van.

 

 

 

 

III.C.     A Tagok jogai és kötelezettségei

 

 

 

 

 

A.1.1.    A rendes Tagok jogai

 

 

a)      Jogosult a Szövetség közgyűlésén megjelenni.

b)      A Szövetség alapszabályának megalkotásában, tisztségviselőinek megválasztásában részt venni.

c)      A közgyűlés egyéb határozatainak meghozatalában részt venni.

d)     A közgyűlésén véleményt nyilvánítani, indítványokat tenni.

e)      A Szövetség bármely szerve jogsértő határozatát annak meghozatalától számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadni.

f)       A Szövetség konkrét tevékenységében az Elnökség által meghatározott módon részt venni.

g)      Jogosult részt venni a Szövetség rendezvényein.

h)      Részesülhet a Szövetség által nyújtott szolgáltatásokban.

i)        Javaslatot, indítványt tehet a Szövetség Elnökségéhez, melyre a soron következő ülését követő 15 napon belül választ kell adni.

j)        Szavazati és választási joggal rendelkezik

k)      A Szövetség Közgyűlésének és Elnökségének tagja lehet, az a természetes személy, akit a társadalmi szervezetek delegálnak a tagjaik közül, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

 

 

 

 

A.1.2.    Rendes Tag kötelezettsége

a)      Az alapszabály és a Szövetség egyéb határozatainak betartása, betarttatásának biztosítása.

b)      A Szövetség Elnöksége által a jogszabályok és jelen alapszabály keretei között hozott határozatok végrehajtása.

c)      A Szövetség érdekeit, vagyonát védeni.

d)     Köteles a közgyűlés által meghatározott szövetségi tagdíjat megfizetni a tárgyév február 1-ig. (Év közben belépők tagsági viszony keletkezésétől számított 30 napon belül).

e)      A Szövetség célkitűzéseinek megvalósítását előmozdítani.

f)       Részt vállalni a Szövetségi célok elérését szolgáló tevékenységekben egyéni lehetőségeivel arányos mértékben.

 

 

 

 

A.2.1.    Pártoló Tag jogai

 

 

a)A közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni.

b)           Javaslatot, észrevételt tenni a Szövetség működésével kapcsolatban.

c)Részt vehet az Szövetség rendezvényein, közgyűlésein.

d)          Igénybe veheti az Szövetség szolgáltatásait.

e)            Tájékoztatást kérhet a pártoló a tagdíjak felhasználásáról, erre az Elnökség 30 napon belül köteles válaszolni.

f)             Szavazati joggal nem rendelkezik, semmilyen tisztségre, funkcióra nem választható.

 

 

 

 

 

A.2.2.    Pártoló Tag kötelességei

 

 

a)Az alapszabálynak, valamint a testületi szervek határozatainak betartása.

b)            A Szövetség működésének támogatása.

c)A Szövetség vagyonának megóvása.

 

 

 


 

 

 

IV.

 

A Szövetség szervezeti felépítése

 

 

 

            A Szövetség szervei

 

 

 

IV.1.      Közgyűlés

IV.2.      Elnökség

 

     

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.