Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály második része

IV.

 

A Szövetség szervezeti felépítése


            A Szövetség szervei

   IV.1.      Közgyűlés

IV.2.      Elnökség

         

IV.1.        A közgyűlés

   a)      A Szövetség legfőbb szerve. Tagjai a tagszervezetek által delegált természetes személyek (továbbiakban rendes tagok), a közgyűlésbe minden tagszervezet egy főt delegál. A közgyűlés a rendes tagok közvetlen részvételével működik.

b)      A közgyűlés dönt minden olyan ügyben, amit a törvény és a jelen alapszabály a hatáskörébe utal.

c)      A közgyűlés ülései nyilvánosak.

d)      A közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik.

Összehívásáról az Elnök gondoskodik a tagokhoz intézett írásbeli értesítéssel, a közgyűlést megelőző 8 munkanappal korábban. Az értesítésnek tartalmaznia kell legalább a közgyűlés helyét, idejét, napirendi pontokat.

  e)      A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a tagszervezetek képviseletét ellátó természetes személyek (rendes tagok), egyszerű szavazattöbbségével hozhatják meg.

Minden rendes tagot 1-1 szavazat illet meg. Szavazni csak személyesen lehet, nyílt szavazással.

f)        A közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok felénél legalább egy fővel több jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha erről a rendes tagokat az eredeti közgyűlés meghívójában tájékoztatták. A megismételt közgyűlést az eredeti — határozatképtelenség miatt elmaradt — közgyűlés időpontját követően 8 napon belüli időpontban kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető. Amennyiben a határozatképesség miatt megismételt közgyűlés nem ugyanazon a napon lesz, abban az esetben a rendes tagok részére új meghívót kell küldeni.

 g)      A közgyűlést össze kell hívni, ha a Bíróság elrendeli, vagy a rendes tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével össze kívánja hívni.

    h)      Rendkívüli közgyűlést a rendes tagok egyharmadának ok és cél meghatározásával   előterjesztett indítványa alapján, 30 napon belül össze kell hívni.

i)        A rendkívüli közgyűlést a szövetség elnöke is összehívhatja az alapszabály 8. C. 4, pontja alapján.            

j)        A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A közgyűlésen meghozott határozatokat is tartalmazó jegyzőkönyvet a szövetség elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő tagok is aláírják. A közgyűlési jegyzőkönyvet, határozatokat leírás után nyilván kell tartani, ebben föl kell tüntetni a határozattok tartalmát, időpontját, hatályát a mellette és ellene szavazók számarányát, illetve – amennyiben lehetséges – tartalmazza a döntést támogatók és ellenzők személyét is.

  

Kétharmados többség szükséges az alábbi tárgykörökben:

a)      A Szövetség megalakulásával kapcsolatosan.

b)      A Szövetség feloszlásának, megszűnésének, más civil szervezethez való csatlakozásának kimondásához.

c)      Az alapszabály elfogadásához, módosításához.

d)      Az éves beszámoló jóváhagyásához (az elnök előterjesztését követően).

e)      Jogi személyiségű társaság alapításához.

  

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

a)      Alapszabály megállapítása és módosítása.

  b)      Az elnök, az alelnök és az elnökségi tagok személyét egyszerű, nyílt, szavazattöbbséggel választja a közgyűlés.

c)      Az éves költségvetés meghatározása.

d)      Az Elnökség éves beszámolójának jóváhagyása.

e)      A társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, felosztásának kimondása.

f)        Tagdíj meghatározása.

g)      Közhasznúsági jelentés elfogadása.

h)      A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A közgyűlés a meghozott határozatokat is tartalmazó jegyzőkönyv vezetésére jegyzőkönyvvezetőt, míg hitelesítésére pedig két hitelesítőt választ. A jegyzőkönyvet leírás után a szövetség elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő tagok is aláírják. A közgyűlési határozatokat nyilván kell tartani, ebben föl kell tüntetni a közgyűlési döntéseket, időpontját, a szavazásra jogosultak számarányát, a szavazatok számát külön megjelölve a támogatók, ellenzők, tartózkodók számát. A jegyzőkönyvből ki kell tűnnie annak, hogy a közgyűlés határozat képes-e.  A hozott határozatokat folyó arab számozással évenkénti bontásban rögzíteni kell. A jegyzőkönyvhöz jelenléti ívet kell csatolni. A közgyűlésen felvett jegyzőkönyvekről az elnökség nyilvántartást vezet. A közgyűlések nyilvánosak. A pártoló tagok tanácskozási joggal vesznek részt.

 A közgyűlés döntéseit oly módon közli, hogy annak egy másolatát a székhelyen megtekinthetővé teszi az erre a célra fenntartott nyilvános hirdetőtáblán, valamint írásban közli az érintettekkel 8 napon belül.

 

  IV.2.        Az Elnökség 
     

  A Szövetség végrehajtó, ügyintéző szerve az Elnökség, amely két közgyűlés között irányítja a Szövetség munkáját. Tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel, beszámolási kötelezettséggel. Az Elnökség 5 főből áll, Elnök, Alelnök, 3 Elnökségi Tag. Az elnökség tagjait a közgyűlés tagjai közül választja, mely személyek a társadalmi szervezetek által a közgyűlésbe delegált természetes személyek lehetnek. A közgyűlés az elnökség tagjait 5 éves időtartamra választja meg. Az elnökség tagjai külön szövegezett nyilatkozatban fogadják el a tisztségeket és nyilatkoznak a tisztség betöltésére vonatkozó kizáró okok hiányáról.

             Az elnökség tagja az lehet, aki közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

             - magyar állampolgár,

             - a szabad mozgás és tartózkodás jogaival rendelkező személyek beutazásáról és

             tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és

             tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

             - harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény

             hatálya alá tartozik és bevándorolt, vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási

             engedéllyel rendelkezik.

1997. évi CLVI. Törvény 8. § (1) A vezetőszerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

9. § (1) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

    

IV.2.1    Az Elnökség feladatai

   a)      A Szövetség tevékenységnek irányítása, a tevékenységhez szükséges feltételek biztosítása.

b)      A közgyűlések előkészítése, határozati javaslatok kidolgozása, az éves beszámoló, a költségvetés és az éves munkaterv kidolgozása.

 c)      Az Elnökség évente legalább egyszer beszámol a tagságnak az éves tevékenységéről.

d)     Gondoskodik a Szövetség anyagi eszközeiről.

e)       Az Elnökségi üléseket az elnök hívja össze, az ülés helyét, idejét, napirendjét is tartalmazó írásos meghívóval, melyet az Elnökségi tagok az ülés napját megelőző 8. napon kell, hogy kézhez kapják. Az ülés akkor határozatképes, ha azon az Elnökség tagjai közül legalább 3 fő jelen van. Az ülésről jegyzőkönyv készül, melyet az elnök, alelnök és a jegyzőkönyvvezető írnak alá.

f)       Az elnökség minimum kéthavonta ülésezik, a határozathozatal egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással történik, ha azonos számú szavazat van, akkor az elnök dönt. Az elnökségi ülés összehívása, az elnökségi ülés előtt minimum 8 nappal előbb történik.

g)      Az Elnökség tagjait a közgyűlés visszahívhatja, amennyiben munkájukat nem megfelelően végzik. Összeférhetetlenségi ok fennállása esetén visszahívásuk kötelező.

h)      Az Elnökségi ülések nyilvánosak.

i)        Az Elnökség köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből az Elnökség döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók, ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye is) megállapítható legyen.

  j)        Az Elnökség döntéseit az érintettekkel köteles közölni, és nyilvánosságra hozni, valamint a helyben szokásos módon közzétenni, (Ennek egy példánya a Szövetség székhelyén megtekinthető az erre a célra fenntartott nyilvános hirdetőtáblán.) illetve köteles a Szövetség tagjainak 8 munkanapon belül írásban megküldeni.

 

  IV.2.2.                        A Szövetség Vezető tisztségviselői

   1.        Elnök

    2.        Alelnök

    3-5. Elnökségi Tagok

   

            1. Elnök

a.      Képviseli az Szövetséget, egyben az Elnökségség elnöke is.

b.      Feladata az Szövetség és az Elnökség munkájának irányítása, vezetése, szervezése.

c.       Közgyűlés, elnökségi ülés összehívása.

d.      Az Elnök vezeti a közgyűlést, az elnökségi ülést, előterjeszti az elnökség beszámolóját és javaslatait.

e.       A Szövetség alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogkört gyakorolja.

f.        Tevékenységéről az elnökséget folyamatosan tájékoztatni köteles.

g.      Gyakorolja a fegyelmi jogkört.

h.      Az elnököt a közgyűlés 5 évre választja.

i.        A Szövetség jegyzése akként történi, hogy a Szövetség neve alatt az elnök önállóan írja nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatoknak megfelelően.

  

2. Alelnök   

a.      Az Alelnököt a közgyűlés választja 5 éves időtartamra.

b.      Az Alelnök az elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti, így az elnök akadályoztatása esetén képviseli az egyesületet.

c.       Operatív feladatokat is ellát.

d.      Gondoskodik a közgyűlés által hozott döntések végrehajtásáról.

e.       Adminisztrációs feladatokat is ellát, vezeti a tagnyilvántartást, kezeli a szövetségi iratokat.

f.        Közvetlen kapcsolatot tart egyesületekkel, társszövetségekkel, tagokkal.

                  i.    Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az Elnök, illetve az  Elnökség megbízza.

g.      Ellátja a gazdálkodással kapcsolatos operatív és adminisztratív feladatokat.

h.      Tevékenységéről az elnökséget folyamatosan tájékoztatni köteles.

        3. Elnökségi tagok

        a.      A közgyűlés 5 év időtartamra választja őket.

b.      Gondoskodnak a közgyűlés által hozott döntések végrehajtásról.

c.       Munkájukat az Elnök irányításával önállóan végzik.

d.      Munkájukról az elnökséget folyamatosan tájékoztatni kötelesek.

     

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

   Mivel a Szövetség éves árbevétele előreláthatóan nem haladja meg az 5 millió forintot, ezért felügyelő szervet (Pénzügyi Ellenőrző Bizottság) nem hoz létre. Amennyiben az éves bevétel meghaladná az 5 millió forintot a szervezet elnöke a közgyűlés összehívásával, gondoskodik a felügyelő szerv létrehozásáról.

   
 

V.

 

A Szövetség gazdálkodása


V. 1  A Szövetség pénzforrásai

a.       A Szövetség pénzügyi alapja a tagsági díjakból, pályázatokból a természetes és jogi személyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik.

b.      A Szövetség tagjai a közgyűlés által meghatározottaknak megfelelően évente 2000 Ft tagdíjat fizetnek. A tagok a közgyűlés által meghatározott tagdíjnál magasabb összeget is fizethetnek tagdíjként. A tagdíjfizetési kötelezettség a belépés napjától kezdődően esedékes. 
 

V. 2 Gazdálkodás 

 a.       Pénzeszközöket bankszámlán és a házi pénztárban kell tartani.

b.      Éves költségvetés alapján gazdálkodik az érvényben lévő rá vonatkozó pénzügyi jogszabályok és belső utasítások szerint.

c.       Gazdálkodásáról évenként beszámolót készít.

d.      A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenyégére fordítja.

e.       Jogosult a Szövetség alkalmazottat foglalkoztatni, akinek munkáját az Elnök irányítja.

f.       A vagyonnal való gazdálkodás, a rendeltetésszerű felhasználását, gyarapítását és megóvását a takarékosság jellemezze, mely minden tisztségviselő feladata.

g.      A Szövetség nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozói, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyez fűződő jogok

      és az emberi méltóság sérelmével.

h.      Az adománygyűjtés csak a Szövetség írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. A juttatott adományokat könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

i.        A Szövetség az államháztartás alrendszereitől- normatív támogatás kivételével- csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

j.        A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt, megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

k.      Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

l.        A közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatala a Szövetség honlapján való közzététellel és a Szövetség székhelyén található hirdetőtáblán történik.   

 

VI.

 

A Szövetség jogképessége, képviselet, aláírási jog 

 

1. A Szövetség képviseletére az Szövetség Elnöke jogosult.

 

2. A bankszámla feletti rendelkezésre az Elnök valamint az Alelnök  

 

 

    együttesen jogosult.    

 

VII.

 

A Szövetség megszűnése

 

1.      Ha felosztását a közgyűlés 2/3-a szótöbbséggel kimondja.

2.      Ha más társadalmi szervezettel történő egyesülését a közgyűlés kimondja.

3.      Ha az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését elrendeli.

 

A Szövetség megszűnése esetén vagyonának a hitelezők kielégítése után történő felosztásáról közgyűlés rendelkezik.

  

VIII.

 

Vegyes rendelkezések


1.      A Szövetség határozatlan időtartamra létesült.

2.      A Szövetség a cél szerinti tevékenyégéből származó bevételeit és ráfordításait nyilván kell tartani.

3.      1997. évi CLVI. Törvény 7 § 3 bekezdés c) pontja alapján a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Szövetség székhelyén bárki betekinthet valamelyik elnökségi tag jelenlétében. Az iratbetekintést az elnöknél kell kezdeményezni.

4.      A tagok kötelesek megtéríteni az a kárt, amit a Szövetség vagyonában szándékosan vagy gondatlanul okoztak.

5.      A szervezet működésének módjáról, szolgáltatási igénybevételének módjáról, valamint a beszámolási kötelezettségeiről a szervezet székhelyén tájékoztatják a nyilvánosságot, oly módon, hogy a beszámolókról illetve a jegyzőkönyvek másolatait a székhelyén található hirdetőtáblán mindenki számára megtekinthetővé teszi.

 6.      A Szövetség befektetési tevékenységet nem végez.

            7.      A Szövetség az 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ c.) 14. pont alapján közhasznú tevékenységre jött létre.

 

Az alapszabályban nem rendezett kérdésekben az 1989. évi II. törvény, a Ptk., a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény, továbbá az egyesületek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok az irányadóak.  

 

IX.

 

Záró rendelkezés


 

1.      Hatálybalépés:

Az Ózdi Civil Szövetség alapszabálya a bíróság által történt nyilvántartásba vétellel lép hatályba.

  
 

Kelt: Ózd, 2011………

 

                  .............................                                                                   .............................

 

                     Elnök                                                                  Alelnök

  

                                                         ...................................

 

 

                                                Elnökségi tag

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.